01.03.2013, 10:47 17

HER YANLIŞ KELİME DİLE İHANETTİR


 

Saygıdeğer Okuyucularım! Gündelik hayatta hepimizin bilerek veya bilmeyerek yanlış kullandığı o kadar çok kelime var ki… Öncelikle; Türkçe konuşan ve Türkçe düşünen herkesin, Türk dilini konuşurken ve yazarken daha fazla titizlik göstermesini istiyorum. Çünkü yanlış kullanılan her kelime, Türk diline yapılmış bir ihanettir. Bu yüzden, dilimizde birbiriyle karıştırılan bazı kelimeleri daha yakından tanıyacağımız yazı dizisine başlıyoruz:                                                                                                                                                                 

 

BİRBİRİYLE KARIŞTIRILAN KELİMELER

ABDAL:Derviş                                                         APTAL: Zekası gelişmemiş

***************************************************************************

ACEMİ: Tecrübesiz                                                ACEMÎ:Arap olmayan, İranlı

***************************************************************************

ADED(ADET):Sayı,rakam,miktar.                         ÂDET:Alışkanlık, görenek,usûl

***************************************************************************

ÂDEM:İlk insan                                                       ADEM:Hiçlik, yokluk, ölüm

***************************************************************************

ADİL: Herkesin hakkını verme, dürüstlük,adâlet            ÂDİL: Adalete uygun hareket eden

***************************************************************************

AKAR:Akıcı                                                             AKAR: Gelir getiren mülk

***************************************************************************

AKIL: Zeka,us,idrak,kavrayış                                            ÂKIL:Akıllı

***************************************************************************

AKREB:Daha çok daha yakın                                           AKREP:Örümcekgillerden bir haşere

***************************************************************************

AKTRİS:Kadın sinema ve tiyatro oyuncusu            AKTÖR: Erkek sinema ve tiyatro oyuncusu

***************************************************************************

ALEM: İşaret,nişan,iz                                                         ÂLEM:Kainat,Cihan,dünya

***************************************************************************

ALİ:İsim                                                                    ÂLİ:Ulu, yüce

***************************************************************************

AMA: Fakat, lakin                                                    ÂMÂ:Kör

***************************************************************************

ANLAŞMA: Tarafların fikir ve gaye birliğine varmaları    

ANTLAŞMA:Karşılıklı ant içerek söz verme.

***************************************************************************

ARAZ :Sağır dilsiz                                                  ÂRAZ:İşaret, belirti

***************************************************************************

AŞIK:Kemik                                                             ÂŞIK:Sevgi dolu, tutkulu

***************************************************************************

ATA:Baba                                                                ATÂ:Verme,bağış,veriş,ihsan

***************************************************************************

AYAN:Belli, açık                                                      AYÂN:Gözler, şehrin ileri gelenleri

***************************************************************************

AYNI:Kendinden farksız,eşit,benzer.                               AYNÎ:Gözle ilgili , göze ait

***************************************************************************

BAB:Uğur.                                                               BÂB:Kapı,giriş

***************************************************************************

BADE: Sonra                                                                       BÂDE:Şarap,içki,mey

***************************************************************************

BAR:Anadolu’da görülen sıra oyunu                               BAR:Pis, kir

BAR:Yatık çizgi(/)                                                   BAR:Hava basıncı ölçer

BAR:İçkili, dans eğlence yeri                                            BÂR:Ağırlık,yük, meyve, yemiş

***************************************************************************

BÂRİ:Hiç olmazsa                                                   BÂRÎ:Yaratıcı

***************************************************************************

BASIM:Çoğaltma, yayım

BASIN:Yayımlanan haberleri kamuoyuna iletme (yayın)(matbuat)Yayımlanan eserlerin tamamı.

***************************************************************************

BASIN:Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan yazılı yayınların bütünü, matbuat.

YAYIN:Basılıp satışa çıkarılan kitap,gazete gibi okunan veya radyo, televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyulan, iletilen şey, neşriyat

***************************************************************************

BELİK: İnce saç örgüsü                                         MELİK:Kral

***************************************************************************

BELİRTİ:Bir olayın veya durumun anlaşılmasına yardım eden , alamet, nişan, nişane. İletişim aracı dil dışı gösterge çeşidi olarak;kendi varlık sebebi dışında bir hususu ifade etmek üzere kullanılan ve toplumun diğer üyeleri tarafından bir anlam değeri anlaşılan göstergelerdir. ( Trafik işaretleri gibi)

BELİRTKE:Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya, amblem. İletişim aracı dil dışı gösterge çeşidi olarak; amaç iletişim sağlamak değil,doğal istem dışı bir olgudur. ( Bulutlu havanın yağmur yağacağını ifade etmesi , ateş ve öksürüğün bir hastalık belirtisi olması gibi)

***************************************************************************

BİÇİM:Form, şekil                                                   BİÇEM:Üslup, anlatım biçimi

***************************************************************************

BİLAKİS:Aksine                                                      BİLHASSA: Özellikle

***************************************************************************

BİLEŞİM:İki veya daha fazla unsurun yeni bir unsur meydana getirmesi,terkip

BİRLEŞİM:Bir olmak ayrı iken aynı bütün içinde kaynaşmak

***************************************************************************

BİTKİ: Ot, ağaç ve çiçek gibi yerden biten varlık

OT:Odunu olmayan, kışın yaprak ve sapı düşen bitki

***************************************************************************

BİYOGRAFİ:Yaşam öyküsü                                       BİBLİYOGRAFİ:Kitap tanıtan eser veya yazı

***************************************************************************

BOĞÇA(BOHÇA):Dört köşesi bir yere gelip bağlanmak üzere sarmaya yarayan kumaş

POĞAÇA: İçi peynir vb. şeyler konularak hazırlanan börek.

***************************************************************************

BUKLE:Saç kıvrımı                                     BUKLET:Küçük saç lülesi, küçük lüleli yün

***************************************************************************

CAM:Silisli kumun ateşte eritilmiş hali.   CÂM:Kadeh, bardak

***************************************************************************

CAM: Silisli kumun ateşte eritilmiş hali.

PENCERE:Binanın içine ışık ve hava gelmesi için açılan camla kaplı açıklık

***************************************************************************

CEFAKÂR : Eziyet eden                             CEFÂKEŞ:Eziyet gören

***************************************************************************

CUD:Ortaoyunu ve Karagöz’de Yahudi.  CÛD:Cömertlik,el açıklığı

***************************************************************************

ÇABUK:Tez, süratli,acele              İVEDİ(İVİDİ):Savruk, çok acele eden,acele ile yapılan

***************************************************************************

ÇAĞ:Zamanın bir bölümü                          ÇAĞ:Çağlayan

ÇAĞ: Su deliği

***************************************************************************

ÇEŞME: İçme veya kullanma suyu akıtılmak maksadıyla yapılan hazneli, borulu musluklu yer.

MUSLUK:Borudan gelen veya bir kapta bulunan suyu istenildiği zaman akıtmaya yarayan alet

 ***************************************************************************

ÇIĞ: Yüksek yerlerden kopan kar kütlesi

ÇİĞ:Pişmemiş, az pişmiş

ÇİY:Sabah, cisimlerde görülen damlacık

***************************************************************************

DALALET:Doğru yoldan şaşma                DELALET: Yol gösterme, kılavuzluk etme

***************************************************************************

DANSÖR:Erkek dansçı                              DANSÖZ:Kadın dansçı

***************************************************************************

DAMGA: Bir şeyden kalan belirtici iz.

MÜHÜR: Bir şahsın adının ve sıfatının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik kaşe

***************************************************************************

DEDANKTÖR: Emniyet supabı                 DEDEKTÖR: Bulucu, tespit edici alet.

***************************************************************************

DİYAFRAM:Memelilerde göğüs boşluğunu karın boşluğundan ayıran kas

DİYAGRAM:Bir olayın çeşitli safhalarını gösteren grafik

***************************************************************************

DONANIM:Bir geminin hareketi için lazım olanların tamamı

DONATIM:Herhangi bir kuruluşun faal olmasının sağlayan aletlerin sağlanması

***************************************************************************

DUŞ:Yıkanmak                     DÛŞ:Sırt, omuz                    DÜŞ:Rüya

***************************************************************************

DUYGU: Duyulan, hissedilen şey             DÜŞÜNCE: Bir konuda verilen hüküm

***************************************************************************

DUYUM:Duyular vasıtasıyla kazanılan şey          DUYUŞ:Seziş, izlenim.

***************************************************************************

DÜZİNE: Aynı cinsten on iki adedin oluşturduğu yakım

DESTE: Bir araya toplanmış şeylerden oluşan bağ, demet

***************************************************************************

EĞER:Şayet                                                 EYER:Hayvan oturağı

***************************************************************************

ELTİ:Birbirine nispetle kardeş eşleri                    GÖRÜMCE: Kadına göre kocanın kız kardeşi

***************************************************************************

ENFLASYON:Fiyatların aşırı derecede artması

DEVALÜASYON:Paranın değerinin yabancı paralar karşısında düşmesi

***************************************************************************

ERBAŞ:Subay ve astsubay dışındaki rütbeli asker,çavuş

SUBAY: Orduda rütbe taşıyan asker, zabit

***************************************************************************

ESİM:Esinti,hafifi rüzgar                            ESİN:İlham

***************************************************************************

EŞGAL:İşler                                                 EŞKÂL:Şekiller(Hırsızın eşkali)

***************************************************************************

ETKEN: Faal,aktif                                        EDİLGEN:Pasif

***************************************************************************

ETKEN:Etki eden,müessir,faktör              ETKİN: Hareketli,işleyen,çalışan, etkili,faal, aktif

***************************************************************************

FAİL:Yapan,eden,işleyen                           FİİL:İŞ, oluş, davranış

***************************************************************************

FESAT: Bozukluk,çürüklük,yolsuzluk     FESATÇI:Fesat çıkaran, kıskanç

***************************************************************************

İDDİA: Öne sürülen tez, söz                                  İDDAA: Bahis

***************************************************************************

İMGE:Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, hayal, hülya

SİMGE:Sembol

***************************************************************************

FEYLESOF (FİLOZOF):Felsefeyle uğraşan,hoş görülü

BİLGİN:Bilgili kişi

***************************************************************************

FOLKLOR:Halk bilimi                                 HALK OYUNLARI:Halk dansı

***************************************************************************

FOTOGRAF:Görüntüyü,ışığa karşı duyarlı cam, kağıt vb. bir yüzey üzerine özel makine ile tespit etme yöntemi

RESİM:Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kağıt, bez vb. üzerinde yapılan biçimleri

***************************************************************************

GİZLİ:Ortada olmayan                                GİZEMLİ:Sırlı,esrarlı

***************************************************************************

GÖZLEMEK: Olmasını, meydana gelmesini beklemek

GÖZETLEMEK:Birini veya bir şeyi gizlice gözlemek

***************************************************************************

GRUP: Topluluk                                          GURÛB:Batma, batış,görünmez olma

***************************************************************************

GÖSTERGE:Bir şeyi belirtmeye yarayan şey, belirti, im, işaret

GÖNDERGE:Dış dünyada yer alan, bir göstergenin belirttiği nesne veya varlık.

***************************************************************************

HAC:Ziyaret etmek, yönelmek                   HAÇ:Hıristiyanlığın simgesi

***************************************************************************

HAKEM:Karşılaşmaları yöneten              

HAKİM:Hüküm veren, kanunlar çerçevesinde davaya bakan

***************************************************************************

HALA: Babanın kız kardeşi                                   HALÂ: Henüz, şimdiye kadar

***************************************************************************

HARA: At yetiştirilen yer                            HÂRÂ:Mermer

***************************************************************************

HAYÂL:İnsanın zihninde canlanan şey    DÜŞ:Rüya

***************************************************************************

HERKES:Hepsi, tamamı                             HERKEZ:Defa, kere.

***************************************************************************

HOBİ:Görev ve meslek dışında sevilerek yapılan,dinlendirici,oyalayıcı uğraş,düşkü

FOBİ:Belirli nesneler  veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı korku, yılgı

 ***************************************************************************

İCAD:Yeni bir şey oluşturma

KEŞİF:Varlığı önceden bilinmeyen bir şey bulmak, ortaya çıkarmak

***************************************************************************

İHRAÇ:Dışarı atma, çıkarma                                  İTHAL:İçeri alma, dahil etme

***************************************************************************

İLÂM: Haber verme,bildirme                                             (Malumun ilâmı)

İLÂN:Meydana çıkarma, açıklama

***************************************************************************

İLMEK:Tutturmak, gevşek şekilde bağlamak

İLMİK: Bir ipin ucunu kıvırıp düğümleme ile elde edilen halka

***************************************************************************

İLTİHAB:Yaranın mikrop kapması sonucu irin toplaması

İNTİHAB: Seçme, seçim

***************************************************************************

İLTİCA: Sığınma                                          İRTİCA:Gericilik

***************************************************************************

İMECE:Yardımlaşma                                              İMECİ:İmeceye katılanların her biri,

***************************************************************************

İMGE: Hayal gücü                                       SİMGE: Sembol

***************************************************************************

İNKILÂP: Devrim                                         İNKİLÂP: Köpekleşme

***************************************************************************

İSTİKBÂL:Gelecek                                      İSTİKLÂL: Bağımsızlık

***************************************************************************

İSTİLÂ: İşgal etme                                       İSTÎLÂ: Yükselme, yücelme.

***************************************************************************

JOKER: Bazı kağıt oyunlarında isteğe göre değer alabilen kağıt.

JOKEY:Yarış atı binicisi.

***************************************************************************

KAMARA:Gemi odası                                            KAMERA:Film çekme cihazı

***************************************************************************

KÂTİL (KAATİL):Öldüren kişi                   KATL: Öldürülmüş,maktül

***************************************************************************

KAYIN:Kadın veya kocaya göre birbirlerinin erkek kardeşi, kayınbirader.

KUZEN:Teyze, dayı,hala veya amcanın erkek çocuğu

KUZÖR: Teyze, dayı,hala veya amcanın kız çocuğu

YEĞEN:Birine göre,kardeş,amca,hala,dayı veya teyze çocuğu.

***************************************************************************

KEFALET: Kefil olma hali

KEFARET:Yanlışlıkla işlenen günahların bağışlanması için verilen sadaka.

***************************************************************************

KÜVET:Leğen,banyo teknesi                                KÛVEYT:Bir ülke adı

***************************************************************************

LAİK:Dünya işlerini din işlerinden ayıran,ladini

LÂYIK:Bir şeye sahip olmayı, elde etmeyi hak etmiş olan

LAHİK:Arkadan gelip birleşen,yetişip ulaşan, eklenen.

***************************************************************************

MAHSUR: Kuşatılmış                                             MAHZUR:Zarar, sakınca.

***************************************************************************

MARAZ: Hastalık, illet                                MARAZA:Gürültü,patırtı.

***************************************************************************

MASÖR:Masaj yapan erkek                                   MASÖZ:Masaj yapan kadın

***************************************************************************

MATLA:Doğum yeri                                               MAKTA:Kesim yeri

***************************************************************************

MATİNE: Sinema, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin gündüz gösterisi.

SUARE: Sinema, tiyatro gibi sanatsal etkinliklerin gece gösterisi.

***************************************************************************

MANDALİNA:Turunçgillerden meyve

MANDOLİN:Küçük, basit telli saz

MANDARİN:Çin’de yüksek dereceli memur.

***************************************************************************

MANİ:Saplantı,düşkünlük                          MÂNİ:Halk şiirinde nazım şekli

***************************************************************************

MED:Ay çekimi tesiriyle denizin kabarması.       CEZİR:Ay çekimi tesiriyle denizin alçalması.

***************************************************************************

MEDYUM:Ruhlar arasında aracılık ettiğine inanılan kimse.                 MEDYUN:Borçlu. ***************************************************************************

METALÜRJİ:Madenlerin cevher halinde işlenmiş hale getirilmesi.

METEOROLOJİ:Atmosfer, hava olaylarını konu edinen fizik dalı.

***************************************************************************

MATRİS:Matbaacılıkta, dizilmiş harflerin tek parça dizmeye yarayan kalıbı.

METRİS:Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan siper.

***************************************************************************

MEFHUM: Kavram.                         MEVHUM: Hayalde meydana getirilen, hakikat olmayan.

***************************************************************************

MEY: Şarap, içki.                             NEY:Kamış,saz.

***************************************************************************

MİAD:Kullanma süresi                    MİAT:Yüzler hanesi, yüzler

***************************************************************************

MİĞFER:Başa giyilen çelik başlık.            MİHVER:Eksen.

***************************************************************************

MİRSAD: Rasad, gözetleme yeri.

MİRSAT:Gemi demiri, çapa.

***************************************************************************

MUHABERE(HABER):Haberleşme.                     MUHAREBE(HARB):Savaş.

***************************************************************************

MUHASEBE: Hesaplaşma.                        MUSAHABE:Söyleşi.

***************************************************************************

MÛDİ:Bankaya para yatıran.                                  MÛDİL:Güç,zor,çetin.

***************************************************************************

MUHALİF: İktidara karşı olan.                   MUHALLEF:Ölen adamdan arta kalan şeyler.

***************************************************************************

MUHBİR:İhbar eden, haber veren             MUHRİB:Tahrip eden , yıkan.

***************************************************************************

MUKABELE: Karşılık verme, karşılama.  MUKAVELE: Sözleşme.

***************************************************************************

MÜRTECİ:Gerici.                                        MÜLTECİ:Sığınmacı.

***************************************************************************

MÜTEHASSİS:Duygulanma.                                 MUTEHASSIS:Uzman.

***************************************************************************

MÜTEVAZİ: Eşit.                                         MÜTEVAZI:Alçakgönüllü.

***************************************************************************

NAZIM:Sıra, tertip, düzen.                         NÂZIM:Sıralayan, düzenleyen.

***************************************************************************

NAZIM:Ölçü ve uyak düzeni olan söyleyiş şekli.            NESİR:Düz yazı.

***************************************************************************

NAZIM:Ölçü ve uyak düzeni olan söyleyiş şekli.

ŞİİR: Ölçü ve uyak düzeni gözetmeksizin mısralarla yapılan söyleyiş şekli.

***************************************************************************

NEVROZ:İkinci derecede ruh hastalığı.    NEVRUZ:Yeni gün ,baharın ilk günü.
***************************************************************************

NÜFUS:İnsanlar.                                         NÜFUZ: Sözü Geçme, saygınlık, itibar.

***************************************************************************

NÜZÛL:Felç, inme.                                      NÜZÛR:Adaklar.

***************************************************************************

OLANAK:İmkan.                                          OLASILIK:İhtimal

***************************************************************************

OPERA:Manzum ve besteli sahne oyunu.

OPERET:Hafif eğlenceli, konulu, yer yer müzikli, sahne eseri.

***************************************************************************

ÖĞRETİM:Bilgi verme, öğretme işi.                     ÖĞRENİM:Bilgi alam, öğrenme işi.

***************************************************************************

ÖĞLE(ÖĞLEN):Günün orta vakti.            ÖYLE:O yolda, o tarzda,onun gibi.

***************************************************************************

ÖNERGE:Tekrar edilen.                             ÖNERME:Teklif.

***************************************************************************

ÖNERGE:Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, herhangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öneride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı tarafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir

GENELGE:Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasında yol göstermek, herhangi bir konuda aydınlatmak, dikkat çekmek üzere ilgililere gönderilen yazı, tamim, sirküler:

 YÖNERGE  :  Herhangi bir konuda tutulacak yol için üst makamlardan alt makamlara belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, talimat, direktif

YÖNETMELİK: kanun ve tüzüklerin uygulanmasına açıklık getiren ve bunlara aykırı hükümler taşımayan bakanlıklar ile kamu tüzel kişilerinin çıkardığı hukuki metinlerdir

TÜZÜK:Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü.

***************************************************************************

ÖZNEL: Kişiye özel yargı.                          NESNEL:Genel yargı.

***************************************************************************

PELÜR:İnce ve yarı şeffaf bir cins kağıt.

PELÜŞ:Bir yüzü tüylerle kaplı bir çeşit döşemelik kumaş.

***************************************************************************

RÂKİP:Binici.                                               RAKÎP:Yarışmalarda üstünlük kurulmak istenen kişi.

***************************************************************************

SAF: Sıra , dizi.                                SÂF:Temiz, katışıksız.

***************************************************************************

SEFALET:Aşağılık, düşkünlük.                 SEFARET:Elçilik.

***************************************************************************

SIZI:İnce, hafif ve sürekli ağrı.

SIZIM:Sürekli, şiddetli ağrı.

***************************************************************************

SON:Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan veya bu zamanda yapılmış , olmuş olan, ilk karşıtı.

SONUÇ:Bir olayın doğurduğu başka bir olay veya durum, netice.Sonun meydana çıkardığı durum, ürün.

***************************************************************************

SORU :Yanıtı aranan şey.               SORGU:Gerçeği ortaya çıkarma amacıyla sorular sorma

***************************************************************************

SÜBJEKTİF:Öznel.                         OBJEKTİF:Nesnel.

***************************************************************************

SÜRE:Başlangıçtan sona eriş arasındaki zaman kısmı.

SÛRE:Kuran’ın 114 kısmından her biri.

***************************************************************************

ŞAŞI:Gözlerin bakış yönü aynı doğrultuda olmayan.

ŞEHLÂ:Hafifi tatlı şaşı.

***************************************************************************

ŞİMŞİR: Yamaçlarda yetişen sert odunlu ağaç.

ŞİMŞÎR:Kılıç.

***************************************************************************

TABİİ: Doğal.                        TÂBİ:Bağlı,bağımlı. TABÎ:Kitap ve benzer şeyler satan.

***************************************************************************

TAHRİFAT:Bozma, değiştirme.                TAHRİBAT:Harap etme, yıkma.

***************************************************************************

TAKDİR:Değer biçme.                    TAKTİR:Damıtma.

***************************************************************************

TANITMAK:Takdim etmek.

TANIŞTIRMAK:İki kişiyi birbirine tanıtmak.

***************************************************************************

TANKER:Akaryakıt taşımak için yapılan kamyon.

VİDANJÖR:Lağım çukurlarındaki suları çekip boşaltan kamyon.

***************************************************************************

TEAMÜL:Alışılmış uygulama.                   TEMAYÜL:Eğilim.

***************************************************************************

TEBAA: Halk, ahali.                                    TEBAH:Harap olmuş, yıkılmış.

***************************************************************************

TELLAL(DELLAL):Meydanda bir şeyi duyuran kişi.

TELLAK:Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek.

***************************************************************************

TELLAK:Erkekler hamamında müşterileri yıkayan erkek.

NATIR: Kadınlar hamamında kadınları yıkayan kadın.

***************************************************************************

TERHİS: Askerliğini bitirenleri bırakma.

TABURCU:İyileşenleri hastaneden çıkarma.

***************************************************************************

TİFO:Kara humma.                                     TİFÜS:Lekeli humma.

***************************************************************************

TRAMPLEN:Esnek denize atlama tahtası.

TRAPEZ:İki direk arasına bağlanan ipten meydana gelen jimnastik aleti.

***************************************************************************

TURNİKE:Bir yere tek tek girişi sağlamak için yapılan döner cihaz.

TURNUVA:Birkaç takımın katılmasıyla yapılan sportif yarışma.

***************************************************************************

TRAMPET:İki çomakla çalınan küçük davul.

TROMPET:Kıvrılmış boru şekilli, madeni nefesli çalgı.

***************************************************************************

UHDE:Vazife, sorumluluk.

UKDE:Çok istenildiği halde elde edilemediğinden içe dert olan şey.

***************************************************************************

VARİS: Damar genişlemesi hastalığı.                   VÂRİS:Mirasçı.

***************************************************************************

YALNIZ(Yalınız): Yalın ,sade,arı,tek

YANLIŞ (Yanılış):Yanılmaktan,hata,yanılgı

***************************************************************************

YAŞAM:Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür.

YAŞANTI:Yaşanılanlardan, görülenlerden,duyulanlardan, edinilenlerden sonra kişide kalan şey, hayat tecrübesi.

***************************************************************************

YAYIM:Basıp dağıtma veya radyo, televizyon gibi kitle iletişim vasıtalarıyla halka iletme işi, neşir.

YAYIN:Yayımlanmış şey.

***************************************************************************

YAZIM: İmlâ.                                                YAZIN:Edebiyat.

***************************************************************************

YETİM:Babası veya hem babası hem annesi olmuş çocuk.

ÖKSÜZ:Anasız çocuk.

 

 

TÜRK DEMEK TÜRKÇE DEMEKTİR…

KÖKLÜ VE ZENGİN BİR DİL OLAN TÜRK DİLİNE İHANET ETMEMEK DİLEĞİYLE…

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-2
hafif kar yağışlı