Ömer Akça’nın Akşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı’na sunduğu ve 2 maddeden oluşan soru önergesi şöyle:

“Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan rapor doğrultusunda, net ve ayrıntılı bir şekilde raporlanmayan Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin 2022 yılı içerisinde gelir ve giderlerine ilişkin ve yine aynı yıl içerisinde ilgili şirkette meydana gelen istihdam işlemlerine ilişkin ayrıntılı yazılı bir raporun tüm belediye meclis üyelerine sunulması,

İlçemizde bulunan binaların, Deprem Yönetmeliği uyarınca depreme dayanıklı olup olmadığı hususunda gerekli testlerinin yapılması ve ilgili yönetmeliğe uygun olmayan yapıların tespiti halinde, daha büyük acılar çekilmesine mahal verilmeksizin binaların yıkım veya güçlendirme faaliyetlerinin ivedi şekilde yapılması, buna ilişkin masraf ve giderlerin gerektiği takdirde Nasreddin Hoca Şenlikleri için ayrılan bütçeden kısıtlama yapılarak karşılanması, ayrıca MTA’nın güncel raporları doğrultusunda fay hatları üzerinde bulunan mevcut inşaatlara ve 2000 yılından önce yapılan yapılara gerekli işlemlerin yapılarak yapı ruhsat belgesi verilmemesi veya yıkımı faaliyetlerinin yapılması, İmar Komisyonu ve İmar Müdürlüğü’nde görüşülen imara açma talepleri ve re’sen yapılacak işlemlerin Meclisimize Zemin Etüt Raporları ile birlikte gönderilmesi,

Hususları, 5393 sayılı Kanun uyarınca önerge olarak sunulmakla, gündeme alınması hususunda oylama yapılmasını arz ve talep ederim.”