Değişen iklime uyum sağlanması, su kaynaklarının kalite ve miktar açısından korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasına ilişkin çözüm yollarının değerlendirilmesine yönelik strateji eylem planları oluşturularak uygulanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Ulusal Su Verimliliği Seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan, ülkemizde faaliyet gösteren tüm sektörler ve tüm paydaşlar için su verimliliği konusunda yol haritası mahiyeti taşıyan “Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)” da yürürlüğe girerek halkın faydalanmasına sunuldu.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemiz, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en fazla etkilenecek ülkeler arasında kabul ediliyor. Havzalarımızdaki su varlığımızın iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte nasıl etkileneceğine ilişkin projeksiyonlar su kaynaklarımızın önümüzdeki yüz yıl içerisinde yüzde 30’a varan oranlarda azalabileceğini gösteriyor.

Artan nüfus, kentleşme, sanayi ve tarım faaliyetleriyle birlikte su talebi de doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Bu sebeplerle kentsel, tarımsal, endüstriyel alanlar başta olmak üzere bütün sektörlerde su kullanımında verimliliğin artırılması için yol haritası geliştirmek zaruret haline geldi. Bu kapsamda, suyun sektörler arası ortak kullanılan bir kaynak olması nedeniyle her bir sektör için kaynak verimliliğine yönelik stratejiler su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi açısından büyük önem taşıyor.

Hazırlanan belgede yer alan ana eksenler olan Kentsel, Tarımsal, Endüstriyel ve Bütün Sektörleri Etkileyen Su Kullanım Verimliliği üzerinden su verimliliği hedefleri, stratejileri ve eylemleri tanımlandı. Belgede 4 temel amaç, 9 ulusal hedef, 49 öncelikli eylem yer alıyor. Belgenin bileşeni olarak hazırlanan eylem planları ise 2023-2033 yıllarını kapsayan 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek tedbirleri içeriyor.

Strateji Belgesinde öne çıkan konular; içme suyu maksatlı kullanımlar, tarımsal su kullanım verimliliğinin iyileştirilmesi, kullanılmış suların yeniden kullanımı, gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı, su ayak izinin azaltılması, suyun uygun fiyatlandırılması şeklinde sıralanıyor.

Hazırlanan belgede, önümüzdeki yüzyıl için suyun tüm sektörlerde ve bütün paydaşlar tarafından verimli kullanılmasına yönelik stratejiler ve eylemler ile sorumluluk yüklenecek ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar da belirlenirken Su Verimliliği İnternet Sitesi de hizmete sunuldu.