Konuya ilişkin tebliğe göre; ilgili yasanın yayımı tarihinde sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar ilk defa tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV’ye tabi olacak. Ek MTV, birinci taksiti ilgili kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. İlgili yasanın yayım tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında sicile ilk defa kaydedilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile birlikte peşin olarak tahsil edilecek.

Ödemeden satışa izin yok

Ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden; trafikten çekme, hurdaya çıkarma ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemi yapılamayacak. Taşıtın satış veya devrinin, yasanın yayım tarihinden sonraki bir tarihte yapılması, ek MTV’nin mükellefini değiştirmeyecek.

Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibariyle tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların sahiplerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar, ek motorlu taşıtlar vergisinden istisna tutulacak.