Burçak Aytaç’ın yazılı soru önergesinde sıraladığı maddelere, Belediye Başkanlığı’nca verilen yazılı yanıtta şu ifadelere yer verildi:

“1- MTA’nın 1/250000 diri fay haritasında diri fay hattı, kuzeybatı ve güneydoğu doğrultusunda Sultandağları etekleri bölgesinde bulunmaktadır.

2. Akşehir Gölü’ne yakın imara açılan yeni bir alan bulunmamaktadır. Akşehir merkezin göle en yakın kısmı olan Yarenler Hacıkırık mevkiindeki 1. Derece tarım alanları 1989 yılında onaylanan planlarda imara açılmış olsa da ruhsata kapalı olarak tutulmuştur. 6360 sayılı yasa ile il sınırları il mülki sınırları olmasıyla başlayan üst ölçek planlama çalışmaları kapsamında hazırlanarak onaylanan 1/100000 ölçekli Konya-Karaman Çevre Düzeni Planında bu alanlar imara kapatılmıştır.

3- Sultandağı eteklerinin hemen dibinden diri fay hamı geçse de Plan revizyonuna esas Akşehir Belediyesi tarafından İller Bankası’na yaptırılan Akşehir (Konya) Belediyesi İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporunda “…paleosismoloji çalışmasının yapıldığı imar sınırları içerisinde herhangi bir sakınım bandı/tampon bölge önerilmemektedir.” denilmekte olup önceki planlarda bulunan tampon bölge, 2018 yılında onaylanan Akşehir Revizyon + İlave Uygulama İmar Planında da yapılaşmaya kısıtlı alan olarak düzenlenmiştir. Kahramanmaraş depremleri sonrası gündeme gelen Fay Yasasının yürürlüğe girmesi durumunda MTA’nın güncel fay haritalarına göre gerekli işlemler yapılacaktır.

4- Akşehir ilçe sınırlarında Belediyemizce kontrol edilen zemin etüt raporları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine ve Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esaslar ve Rapor Formatına uygun şekilde yapılmakta ve incelenmekte olup zemin temel analizleri detaylı şekilde incelenmekte ve zemin yapısına uygun temel tipi tüm yapılarda titizlikle uygulanmaktadır. Ancak sismik deprem izolatör uygulaması zorunlu değildir ve Akşehir ilçesinde bu uygulama bulunmamaktadır.

5- Akşehir Devlet Hastanesi’nde fore kazıklı temel sistemi bulunmaktadır. İmar Planları İmara Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporları altlık olarak kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan planlarda İlbank tarafından 2016 yılında onaylanan Akşehir Belediyesi İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu referans alınmıştır. Mevsimsel olarak değişkenlik gösteren ve halk arasında karasu olarak bilinen yüzey suyunun Plana altlık teşkil eden İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Raporu Sonuç ve Öneriler kısmı 12. maddesinde “İnceleme alanında yüzeyleyen Dursunlu Formasyonu, Akşehir Gölü çökelleri ve alüvyon yelpazesi birimlerinin büyük bir kısmında yeraltı suyu gözlenmesi, yeraltı suyu olan kuyularda ise su seviyesinin derinlerde olması (10m’den derin) ayrıca inleme alanında yüzeyleyen zemin birimlerin yüzde 35^ten en fazla kil içeriğine sahip, düşük plastisiteli kil-yüksek plastisitelli kil CL-CH olması dolayısıyla inceleme alanında sıvılaşma riski beklenmemektedir.

6- Bahsi geçen bölgelerde yeraltı su seviyesi temele etki edecek seviyede olmayıp temele etki eden bölgelerde ise zeminin jeolojik yapısı ve alınan numuneler Bakanlıkça onaylı zemin yapı laboratuvarlarınca detaylı incelenerek TBDY 2018’e göre “Zemin sıvılaşması yeraltı su seviyesinin altında yer alan ve yüzeyden 20m derinliğe kadar olan kohenyonsuz ya da düşük kohezyonlu zeminlerin deprem sarsıntısı altında suyu basıncındaki artışa paralel kayma mukavemeti ve rijitliğindeki önemli oranda azalış olarak tanımlanacaktır ve potansiyel olarak sıvılaşabilir zeminler yeraltı su tablasının altında yer alan kum, çakıllı kum, siltli killi kum plastik olmayan sili ve sili-kum karışımları olarak tanımlanacaktır.” İbarelerine uygun olarak kontrol sağlandıktan sonra sıvılaşma potansiyeli olan parsellerde Zemin Etüt Raporuna ilave olarak konusunda uzman (Geoteknik Uzman) teknik personelce detaylı çalışmalar yürütüldükten sonra yapılaşmaya geçilmektedir.”