Kurumun resmi internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılan bilgiye göre; kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklulara, bu genel yazıdaki esaslar çerçevesinde ve aşağıda belirtilen süreler içinde açık görüş yaptırılacak. Akşehir Cezaevi’nin de dahil olduğu “müdürlük teşkilatı bulunan kapalı ceza infaz kurumları” için açık görüş tarihleri 15-16-17-18-19 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle, adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulup, her grubun görüş günleri ve saatleri Cumhuriyet başsavcılıkları ile kurum idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların, aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü ve tutuklular ise açık görüşten yararlandırılmayacak.