KOSKİ Akşehir'de 8 Kişi, Altınekin 2 Kişi, Beyşehir 4 Kişi, Bozkır 3 Kişi, Cihanbeyli 5 Kişi, Çeltik 2 Kişi, Çumra 7 Kişi, Derbent 1 Kişi, Doğanhisar 2 Kişi, Ereğli 14 Kişi, Güneysınır 2 Kişi, Hadim 1 Kişi, Ilgın 11 Kişi, Kadınhanı 3 Kişi, Karapınar 3 Kişi, Kulu 7 Kişi, Sarayönü 2 Kişi, Seydişehir 6 Kişi, Yunak 5 Kişi olmak üzere toplamda 88 Su ve Kanalizasyon Şebeke Saha İşçisi alacak.

Başvuru tarihleri 07/06/2023 - 09/06/2023 arasında olup  Şartları taşıyan adayların başvurularını belirtilen tarihler arasında https://isbasvuru.konya.bel.tr/anasayfa web adresinden online olarak yapmaları gerekmektedir. (Başvuru için gerekli belgeler jpg, png ve pdf formatında olmalıdır)        

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak., Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak., Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Ayrıca Cinsel suçlar, uyuşturucu ile ilgili suçlar, örgüt kurmak ve tefecilik suçlarından ceza almamış olmak., 4857 sayılı iş kanununun 30 uncu maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak., Su ve Kanal yapım, bakım, onarım işlerinde taşıma, istifleme, kazma ve benzeri işleri yapabilme vasfına sahip olmak, bu tür işleri yapmaya engel bir sağlık problemi bulunmamak., İlkokul ve üzeri mezunu olmak., Vardiyalı çalışmasına herhangi bir engel durumu bulunmamak., Tercihen 6 ay su ve kanal işlerinde deneyim sahibi olmak., Tercihen B sınıfı ehliyet sahibi olmak., Konya Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde görev yapmaya mani bir hali bulunmamak., İşe alınacağı ilçede ikamet ediyor olmak. ve Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı, Güncel Tarihli Adli Sicil Kaydı (E-Devlet), Diploma veya Mezuniyet Belgesi (E-Devlet), Güncel Tarihli Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet), Güncel Tarihli Yerleşim Yeri Belgesi (E-Devlet), Tüm Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet) ve Sürücü Belgesi (Tercihen)