banner8

banner9

banner28

banner10

banner35

banner46

TASARRUF TEDBİRLERİ GENELGESİ

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 31527 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

GÜNDEM 30.06.2021, 14:12 30.06.2021, 14:44 Haber Merkezi
1249
TASARRUF TEDBİRLERİ GENELGESİ
banner12

“Kamu kaynaklarının, maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması, her kamu kurumu ve görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir. Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması uygun görülmüştür” ifadelerine yer verilen Genelgede, söz konusu tedbirler, 12 başlık altında şöyle sıralanıyor:

*Genel İlkeler: Kamu hizmetleri, bütçe sınırları içinde kalınarak yerine getirilecek. Bütçeye ve takip eden yılların bütçelerine ilave yük oluşturacak şekilde faaliyet genişlemesine ve iş artışına gidilmeyecek. Ortak alım yoluyla tedarikin yaygınlaştırılması için azami gayret gösterilecek.

*Taşınmaz Edinilmesi ve Kiralanması: Deprem riski nedeniyle yıkım kararı ve mahkeme kararı ile taşınmazın tahliyesi durumları dışında, hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne adla olursa olsun memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

*Resmi Taşıtların Edinilmesi ve Kullanılması: Taşıt edinimleri ihtiyaç analizine dayandırılacak, acil ve zorunlu haller dışında her ne suretle olursa olsun yeni taşıt edinilmeyecek. Mevcut taşıtlardan, ihtiyaç fazlası veya ekonomik ömrünü tamamlamış olanlar; ihtiyacı olan kurumlara devredilecek ya da tasfiye edilecek. Hizmet alımı suretiyle edinilecek olan toplam taşıt sayısı, 2023 yılı sonuna kadar kademeli olarak en az yüzde 20 oranında azaltılacak.

*Haberleşme Giderleri: Cep telefonu görüşme ücret limitleri ile milletlerarası görüşmeler sınırlandırılacak. Tebligatlar, ilgili mevzuatında istisna tutulan durumlar hariç elektronik tebligat sistemleri kullanılarak yapılacak. Elektronik bilgi yönetim sistemleri üzerinden yapılan resmi yazışmalar, ayrıca posta ile gönderilmeyecek.

*Personel Görevlendirmeleri: Hizmet içi eğitim, konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, toplantı, organizasyon ve benzeri her türlü faaliyetler, esas olarak uzaktan erişim yöntemleriyle yapılacak. Yüz yüze yapılma zorunluluğu bulunan durumlarda; öncelikli olarak kamu tesisleri kullanılacak, ihtiyaç mümkün olduğunca kamu personeli tarafından karşılanacak, görev süresi ve görevli sayısı asgari seviyede tutulacak, fiyatların ekonomik olduğu yer ve dönemler tercih edilecek. Zorunlu hallerde yapılacak olan yurt dışı geçici görevlendirmelerde, görev süresi ve görevli sayısı asgari seviyede tutulacak.

*Basın ve Yayın Giderleri: Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ile ilgili birimleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir şekilde günlük gazete alımı yapılmayacak, görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacak. İdare faaliyetlerini tanıtmaya yönelik rapor, kitap, dergi, bülten ve benzeri yayınlar basılmayacak, bu dokümanların hazırlanması ve paylaşımı, elektronik ortamda yapılacak.

*Kırtasiye ve Demirbaş Alımları: Kağıt kullanımı en aza indirilecek, demirbaş alımı zorunlu hallerde yapılacak, bilgisayar ve bilgi işlem sistemlerinin yenilenmesi ve genişletilmesi durumunda, hizmet ihtiyacının gerektirdiği özellikler ve kapasite dikkate alınacak.

*Temsil, Tören, Ağırlama ve Tanıtım Giderleri: Uluslararası toplantılar ve milli bayramlar hariç açılış, konferans, kutlama gibi organizasyonlara ilişkin faaliyetler nedeniyle gezi ve davetler düzenlenmeyecek. Tebrik ve kutlama gibi posta hizmetlerine ilişkin masraflar, kurum ve kuruluşların bütçesinden ödenmeyecek ve ajanda, plaket, eşantiyon işleri yaptırılmayacak. Basın yayın organlarına; mevzuattan kaynaklanan zorunluluk halleri ve kurum faaliyetleri ile doğrudan ilgili tanıtım giderleri dışında ilan-reklam verilmeyecek.

*Personel Giderleri: Mevcut personelin etkin ve verimli çalışması sağlanacak. Kanundan doğan mecburi yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet genişlemesi ve yeni bir teşkilat biriminin kurulması halleri hariç olmak üzere; emeklilik, istifa ve ölüm gibi nedenlerle meydana gelen azalma kadar yeni kadro ve pozisyon talebinde bulunulabilecek. Kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecek. Kamu işçilerinin yıllık ücretli izin süreleri, ilgili yıl içerisinde kullandırılacak.

*Enerji ve Su Alımları: Kamu Binalarında Tasarruf hedefi ve Uygulama Rehberi’nde yer alan önlemlere uyulacak. Enerji verimliliği yüksek projeler ile enerji kullanımı düşük ürünler tercih edilecek. Su kullanımında israfı önleyecek tedbirler alınacak, yeşil alanların sulanmasında mümkün olduğu kadar şebeke suyu kullanılmayacak.

*Personel Servisi Hizmetine İlişkin Giderler: Yakın yerleşkelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının, personel servisi hizmetini birlikte ihale etmeleri esas olacak. Servisten fiilen yararlanan kişi sayısının, araç kapasitesinin yüzde 70’inin altında olması durumunda, ilgili hatta servis sunumu yapılmayacak.

*Diğer Hususlar: Bedeli kurum ve kuruluşlarca karşılanmak suretiyle satın alınan mal veya hizmetler karşılığında tahakkuk eden her türlü ayni ve nakdi menfaatin (uçuş milleri vb.) şahıslarca tasarruf edilmesi önlenecek, kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılması sağlanacak. Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında, mesleki kuruluş ve derneklere üye olunmayacak. Zorunlu olmadıkça danışmanlık hizmeti satın alınmayacak.

Belirtilen hükümlerin aksine ortaya çıkabilecek zorunlu ihtiyaçların karşılanabilmesi için; Bakanlıklar ve bağlı kuruluşlar bakımından Cumhurbaşkanlığından, İl Özel İdareleri bakımından İçişleri Bakanlığından, Belediyeler bakımından ise çevre ve Şehircilik Bakanlığından izin alınacak.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
banner32
25
açık