banner8

banner9

banner28

banner29

banner10

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

EKONOMİ 17.11.2020, 12:39 Haber Merkezi
13033
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
banner12

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırılacak olan kamu alacakları ve yapılandırma koşulları şöyle sıralanıyor:

*31 Ağustos 2020 ve önceki dönemlere ait beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

*2020 yılına ilişkin olarak aynı tarih ve öncesinde tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

*Bu tarih ve öncesinde yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

*Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre verilen idari para cezaları ile 5018 Sayılı Kanun’a ekli 3 sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları HARİÇ olmak üzere, 31 Ağustos 2020 ve öncesinde verilen idari para cezaları,

*6183 sayılı, amme alacaklarına ilişkin kanun kapsamında takip edilen, adli para cezaları HARİÇ amme alacakları,

*Aynı tarih ve öncesine ait gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

*2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

*Aynı dönemde uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

*2020 yılı Ağustos ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

*213 Sayılı Kanun kapsamında, beyannamelere ilişkin ve tahakkuk eden; vergi ve vergi cezaları, emlak ve çevre temizlik vergileri ve vergi cezaları ile su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, gecikme cezaları ve gecikme zamları gibi belediye alacakları,

*Alacakların tahsilinde Yİ-ÜFE aylık değişim oranlarının uygulanması, hesaplanan tutarın belirlenen sürede tamamen ödenmesi durumunda cezaların kalan yüzde 50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi,

*5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarının 30 Nisan 2021 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme zammı ve cezasının tahsilinden vazgeçilmesi, borçluların bu tarihe kadar sağlık hizmetlerinden faydalandırılmaları,

*Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan ancak tescilleri yapıldığı halde prim borçları nedeniyle daha önceki ilgili kanunlar uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlar veya hak sahiplerinin; yayım tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde, ödeyecekleri prim tutarını hesaplatarak borcun tamamını ilk taksit ödeme süresi içinde ödemeleri halinde, durdurulan sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesi,

*Konuyla ilgili başvuruların en geç 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle yapılması,

*Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil), Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitinin 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) ve diğer taksitlerin ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde, en fazla 18 eşit taksitte ödenmesi,

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları, Sigortacılık, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik, Avukatlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birlikleri Kanunları gereğince ödenmesi gereken üyelik aidat, levha aidat, fon, birlik payı, baro kesenekleri ve staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının birinci taksitinin, Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulması ve üçüncü ayın sonuna kadar ödenmesi, kalan borcun aylık dönemlerde ve en fazla 6 eşit taksitte ödenmesi durumunda, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilmesi,

*KOSGEB alacaklarına ilişkin, Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulması ve bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilmesi, Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle KOSGEB tarafından taksitlendirilmiş destek alacakları ile ilgili olarak da bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi,

*Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın bütçesinden, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan, ödenmemiş olan kredi alacaklarına (kanuni takipte olanlar dahil) ilişkin, Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulması durumunda fer’i alacaklardan vazgeçilebilmesi ve borcun yapılandırılması,

*İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların satış ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ve temsilen yönetilen vakıflara ait taşınmazların kiralanması işlemleri ile Kalkınma Ajansları ve Türk Standardları Enstitüsü hizmetlerinden kaynaklanan alacakların yapılandırılması,

*Tarım ve Orman Bakanlığınca, tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortaklarına kullandırılan ve muaccel hale gelen krediler ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinde ödenmeyen kredi alacaklarının, bakiye asılları ile ödenmeyen kısma yüzde 3 faiz uygulanarak hesaplanacak borç tutarının; bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunarak, ilk taksit 2021 yılı Kasım ayından başlamak üzere ve her yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam 5 eşit taksitte ödenmesi şartıyla bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerin tahsilinden vazgeçilmesi, Kanunun yayımı tarihinden sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayı uygulanmaması,

*Orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında kurulmuş çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerine, Orman Genel Müdürlüğünce kullandırılan kredilere ilişkin vadesinde ödenmemiş alacakların yapılandırılması,

*İşsizlik Sigortası Kanunu’na Ek Madde 7’nin eklenmesi (İşsizlik ödeneğinden yararlandırılıp, işten ayrılmalarını takip eden 90 gün içerisinde özel sektör işyerlerinde bu Kanun kapsamında işe giren ve işe girdiği tarihten itibaren hizmet akdine tabi olarak en az 12 ay süreyle kesintisiz çalışanlardan talepte bulunanların, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca sigortalı sayılmak suretiyle, işe başladıkları tarihten önce yararlandıkları en son işsizlik ödeneği süresi için Kurumca Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeme yapıldığı tarihte geçerli prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak uzun vadeli sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı Fondan karşılanır. Bu fıkra hükümlerinden aynı işsizlik ödeneği hak sahipliği için sadece bir defa yararlanılır.)

*Geçici Madde 93 çerçevesinde; yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, bu maddedeki hükümler çerçevesinde, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilmeleri.

Kanun metninin tamamına, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201117-1.htm linki üzerinden ulaşılabilir.

banner13
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner11
23
açık