2013 MALİ YILI 40 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI Devlet Hastanesi -Akşehir

2013 MALİ YILI 40 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI

SAĞLIK BAKANLIĞI Devlet Hastanesi -Akşehir

14 Ocak 2013 Pazartesi 01:26
2608 Okunma
2013 MALİ YILI 40 KALEM TEMİZLİK MALZEME ALIMI
banner155

2013 MALİ YILI 40 KALEM TEMİZLİK MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2012/196675

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Kileci Mahallesi Hastane Caddesi 20 42560 AKŞEHİR/KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3328136474 - 3328131899

c) Elektronik Posta Adresi

:

aksdevlethas@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi Ambar Ayniyat Deposu

c) Teslim tarihleri

:

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP, İŞİN BİTİŞ SÜRESİ 31.12.2013 dir. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP BÜTÜN TESLİMATLAR PEYDERPEY İDARENİN FAKSLA TALEBİ DOĞRULTUSUNDA 5 (BEŞ) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MESAİ SAATLERİ İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR. Malzemelerin teslim tarihi, en az 1(bir) gün öncesinden yazılı ve/veya sözlü olarak idaremize bildirilecektir. Nakil ve depo içi istifleme yüklenici firmaya aittir .Taşıma ve istifleme için, yeterli eleman bulundurulacaktır. TESLİM ESNASINDA FİRMAYI TEMSİLEN BİR KİŞİ BULUNACAKTIR.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Akşehir İlçe Devlet Hastanesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

21.01.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi

Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince özel bir izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeleri alınması zorunlu ise bu belgeler,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İhale listesindeki bütün kalemler için numune getirilecektir.Numuneler ihale esnasında veya teklif zarfı ile birlikte teslim edilecektir.Numuneler üzerinde teklif veren firma adı, ihale listesindeki sıra nosu,markası belirtilmiş olacaktır.Numunelerin incelenmesi sırasında numunelerde oluşabilecek maddi kayıplarda herhangi bir hak talep edilmeyecektir ve numuneler geri verilmeyecektir. Numune istenen kalemlerden: Numune istenip belirtilen usule uygun sunulmayan, sunduğu numune uygun olmayan ve Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.Numune istenen kalemlerden Numune yerine sunulan katalog ve fotoğraflar numune sayılmayacaktır.TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENİLEN ÖZELLİKLERİ KARŞILADIĞINI GÖSTEREN BELGE, DOKÜMAN VE /VEYA KATOLOG VERİLECEKTİR.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Akşehir İlçe Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner168

banner229

banner216

banner159

banner233

banner240