banner178

PERVASIZ DİYOR Kİ; PAMUK ELLER CEBE!

DANIŞTAY 13. DAİRESİ, 20.11.2015 TARİH, 2015/1584 ESAS, 2015/4079 KARAR NO ile İHALENİN İPTALİNE KESİN OLARAK (Karar Düzeltme Yolu Kapalı Olmak Üzere) KARAR VERDİ...

PERVASIZ DİYOR Kİ; PAMUK ELLER CEBE!

DANIŞTAY 13. DAİRESİ, 20.11.2015 TARİH, 2015/1584 ESAS, 2015/4079 KARAR NO ile İHALENİN İPTALİNE KESİN OLARAK (Karar Düzeltme Yolu Kapalı Olmak Üzere) KARAR VERDİ...

03 Haziran 2016 Cuma 00:25
7832 Okunma
PERVASIZ DİYOR Kİ; PAMUK ELLER CEBE!
banner155

http://www.pervasiz.com.tr/guncel/ah-be-bel-pet-cekecek-coook-cilen-var-daha-h9110.html

Pervasız Gazetesi Başyazarı Ümit Aykut Şener, 31 Aralık 2014 tarihli yayınımızda “AH BE BEL-PET; ÇEKECEK ÇOOOK ÇİLEN VAR DAHA!” başlığı altında kaleme aldığı yazısında gerekli yasal uyarıları yapmış ve demişti ki; Akşehir Belediyesi’nin, kendi Avukatına danışıp-danışmadığını bilemiyoruz ama ihale konusunda aldıkları her yanlış karar açılacak olası bir “Tazminat Davası” ile belediyenin aleyhinde olabilir. Bu durumda belediyenin aleyhinde ortaya çıkacak olası bir mahkeme kararında ‘tazminat parası’ nı ihalenin iptaline neden olanlar ödemelidir. Akşehir Halkı’nın parasını kimsenin çarçur etmeye hakkı yok! Danıştay’ın bu konudaki emsal kararı da ortada!”


Haber/Yorum: Ümit Aykut ŞENER

Eski Akşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, AK Parti İlçe Başkanı Bahadır ÖRS ve ünleri yurtdışına taşmış DALTONLAR’ın üstün uğraşları sonucu 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Salih Akkaya aday yapılmıştı.
 

Adayın yetersizliği ve DALTONLARIN hakimiyeti sonucu Akşehir bir bilinmezliğe doğru sürüklenmeye başladı. Akşehir Halkı ve dışarıda yaşayan Akşehirliler ne kadar rahatsızlık duydularsa, sebep olanlar da bir o kadar rahat hareket etmeye başladı. Ta ki benim yazılarım canlarını sıkana kadar!..
 

AK Parti, Konya ve diğer ilçelerinde oy oranını yükselttikçe, Akşehir’de aksine hüsrana uğradı. Konya’nın ikinci adamı denilen Milletvekilimiz Baloğlu ise bu eleştirilerin hiçbirine kulak asmadı ve adeta Akşehir Halkını dışladı! Halkın menfaatleri düşünmek yerine kendi efradının çıkarlarını düşünmek AK Parti’nin felfesine ters olsa da imamla birlikte o da bildiğini okumaya devam etti.
 

SONUÇ; HÜSRAN ve AĞLAMAK oldu!..
 

Bir yazımda belirttiğim gibi, “Ağlarsa Akşehir Halkı Ağlar, Gerisi Yalan Ağlar”
 

Akşehir Belediyesi’ne bağlı olarak kurulan BEL-PET A.Ş.’nin pasifize edilmesiyle daha sonra belediye Akaryakıt İstasyonu olarak 3 kez ihaleye çıkarıldı. Pervasız’ın uyarılarını dikkate almayan Akşehir Belediye Başkanı ve Encümen Üyeleriyle tüm bu olan-bitene seyirci kalan Akşehir Belediye Meclisi Üyelerinin de tepkisiz kalmaları sonunda hatalı olanlar yargıdan hayatlarında unutamayacakları bir tokat yediler.
 

DANIŞTAY 13. DAİRESİ, 20.11.2015 T. 2015/1584 E. 2015/4079 K. NO ile İHALENİN İPTALİNE KESİN OLARAK (Karar Düzeltme Yolu Kapalı Olmak Üzere) ŞU KARARI VERDİ : “... 26.12.2014 tarih, ve 29217 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6583 sayılı 2015 YıIı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun ekinde yer alan Çeşitli Kanunlara Göre Bütçe Kanununda Gösterilmesi Gereken Parasal Sınırlara Ait Cetvel’de (İ-Cetvei) 2886 sayılı Kanun’un 17. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan diğer şehirlerde yapılacak ilana ilişkin sınır 562.000-TL, 17. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan Resmî Gazete’de yapılacak ilana ilişkin sınır ise 1.700.000-TL olarak belirlenmiştir.
 

Dava konusu Akşehir Belediyesi Akaryakıt İstasyonu Kira Şartnamesinde, ihalenin konusunun, mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait Seyran Mahallesi 53 pafta, 217 ada, 18 parselde bulunan 1464 G.M. No.lu 2.895,52 m2lik işyerinin akaryakıt ve LPG istasyonu olarak işletilmek üzere 5 yıl süreyle kiraya verilmesi olduğu ve yıllık muhammen bedelin 264.000-TL olduğunun belirtildiği görülmektedir.
 

Dosyanın incelenmesinden; Konya İli, Akşehir İlçesi, Seyran Mahallesi, 53 pafta, 217 ada, 18 parsel numarasında davalı Belediye adına kayıtlı taşınmazın öncelikle “akaryakıt istasyonu” olarak 2886 sayılı Kanun uyarınca 14.Î0.2014 tarihinde ihaleye çıkarıldığı, dava dışı istekli üzerinde bırakıldığı, ancak daha sonra idarece bu ihalenin şartnamede bazı eksiklikler bulunduğundan bahisle iptal edildiği, sonrasında aynı yerin “akaryakıt ve LPG istasyonu” olarak kiralanmak üzere 09.12.2014 tarihinde tekrar ihaleye çıkarıldığı, bu defa ihalenin davacı şirket üzerinde kaldığa davalı idarece ihale sonrasında kira sözleşmesinin 15 gün içinde imzalanması için davacı şirkete sözleşmeye davet yazısı gönderildiği, davacı şirketin ise ihale şartnamesinde bazı kusurlar ve eksiklikler bulunduğundan bahisle sözleşmeyi imzalamadığı, bunun üzerine davalı idarece ihalenin iptal edildiği ve 13.01.2015 tarihinde “tekrar ihaleye çıkıldığı, bu ihaleye davacı şirketin katamadığı, ihalenin dava dışı başka bir istekli üzerinde kaldığı, davacı şirket tarafından anılan ihale işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 

Olayda, dava konusu ihalenin yıllık tahmini bedelinin sonraki yıllarda TÜFE oranında arttırılmak kaydıyla 264.000-TL olup işin süresinin de 5 yıl olduğu dikkate alındığında, ihaleye çıkıldığı tarih itibarıyla toplam tahmini bedelin 1.320.000-TL olduğu, bu itibarla ilanın mahalli gazetede 2 defa ve diğer şehirlerde 1 defa yapılması gerektiği hâlde, mahalli Pervasız Gazetesi’nde iki defa ilan edildiği görülmektedir.
 

Bu durumda; ilanı 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak yapılmayan ihalede hukuka uygunluk, bu ihalenin iptali istemiyle açılan davanın reddine ilişkin Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.
 

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 257,7 sayılı İdari Yargılama Usulü “Kanunû’nun 49. maddesi uyarınca Konya 1. İdare Mahkemesinin 27.02.2015 tarih ve E.2015/51, K:2015/185 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVA KONUSU İŞLEMİN İPTALİNE, dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 98,50-TL yargılama gideri ile 240,60-TL temyiz yargılama giderinin ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 750-TL vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere). 20.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
 

Pervasız Okurlarına ve Akşehir Halkına diyorum ki;
 

http://www.pervasiz.com.tr/guncel/ah-be-bel-pet-cekecek-coook-cilen-var-daha-h9110.html
 

linkini tıkladıktan sonra yaklaşık 1,5 yıl önce yazdığım yazıyı bir kere daha okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü belediye başkanı Salih Akkaya ve Encümen Üyelerinin hukuka aykırı hizmetleri yalnızca bununla da sınırlı değil! Kendilerini sırada bekleyen ve hukuki dayanağı olmayan o kadar çok davalar ve şikayetler konular var ki, kesinleştikçe hepsini bir bir açıklayacağız.
 

Bu arada aşağıda linklerini verdiğim; “Ya Ya Ya Şa Şa Şa SALİH BAŞKAN Çok Yaşa!”, “VELİAHT ERDAL ÇİFTÇİ ‘AKTİF’ SİYASET’TE...”,  UMUT VEREN ‘BELEDİYE BAŞKANI’ MI, MUTLULUK VEREN ‘CÜBBELİ SALİH’ Mİ ? yazılarımla ilgili olarak Sayın Belediye Başkanı Salih Akkaya ve vekili Av. Özgür Kaçar, gazete sahibi ve benim hakkında C.Başsavcılığına Kamu Davası açılması için suç duyurusunda bulunmuş ayrıca da Akşehir Asliye Hukuk Mahkemesine 5’er bin TL’lik Manevi Tazminat davası açmış.
 

1-      http://www.pervasiz.com.tr/siyaset/ya-ya-ya-sa-sa-sa-salih-baskan-cok-yasa-h9640.html
 

2-      http://www.pervasiz.com.tr/guncel/veliaht-erdal-ciftci-aktif-siyasette-h10157.html
 

3-      http://www.pervasiz.com.tr/guncel/umut-veren-belediye-baskani-mi-mutluluk-veren-cubbeli-salih-mi-h8434.html
 

4-      http://www.pervasiz.com.tr/guncel/hastaneye-guzergh-yoksa-oy-da-yok-h9663.html
 

 

Hakkımızda açılan KAMU DAVASI reddedilmiş olmakla birlikte yukarıda linklerini verdiğimiz yazılarımdan yalnızca Asliye Hukuk Mahkemesi; “Hastaneye Güzergah Yoksa Oy Da Yok” başlıklı yazımda yer alan “Akşehir’de Minibüs Yazıları IN, Başkan OUT” ta yer alan “Seçimlerin ustasıyız, göbeğinin hastasıyız” cümlesini davacının kişisel haklarına hakaret olarak algılamış kismi RED, kismi KABUL olarak 1.800.- TL. manevi tazminat ödemeye TEMYİZ YOLU açık olmak suretiyle karar vermiştir. Mahkeme kararı tarafımızdan temyiz edilmiştir. Fakat burada bir hususu hatırlatmada yarar görüyoruz. Sayın başkan bizden şimdilik (!) kazandığı tazminatı cebine indiremeden çıkarmak zorunda kalmıştır. Çünkü mahkeme sayın başkanın davasını kısmen reddettiği için gazetemizin avukatı Can KAMALI’ya 1.800 TL vekalet ücretini icra kanalı ile ödemiştir. Bu durumda sayın başkanın cebine giren bir para olmadığı açıktır.
 

Durum bu kadar açık ve net iken, dün belediye başkanının Avukatı Özgür Kaçar,  Perşembe Pazarı’nda halka LOKMA dağıtmış ve parası da Pervasız’dan alındı imasında bulunmuş. ve yerel gazetelere de fotoğraf ve haber servisi yapmıştır Hukuken kesinleşmemiş bir davada parayı almak başka bir şey temiyizen bozulması durumunda ise geri ödemek zorunda kalınması başka bir şey. O zaman ne olacak? Ama her iki durumda da halkımıza afiyet-şeker olsun!..
 

DANIŞTAY 13. DAİRESİ, Akşehir Belediyesi Akaryakıt İhalesini iptal ettiğine göre, ihaleye katılanların mağduriyetlerini karşılamak için tazminatlarını ödemek yasal olarak zorunlu hale gelmiştir. Bu durumda Danıştay Kararının mağdur taraflara tebliğinden itibaren 60 gün içinde Maddi ve Manevi Tazminat Hakkı Davası açması otomatikman doğuyor. Çünkü İhale Yasasından bihaberdar Belediye Başkanı ve Encümen Üyeleri tüm uyarılarımıza rağmen KEYFİYETEN hareket ettiler!
 

Bu konuda Akşehir C.Başsavcılığı 31.12.2014 tarihli yazımla ilgili soruşturma başlatmış ancak ihale ilanındaki eksikliği görmemiş olacak ki, TAKİPSİZLİK kararı vermişti. Akşehir C.Başsavcılığına ve Akşehir Kaymakamlığına bugünkü yazımla birlikte bir kez daha SUÇ duyurunda bulunuyor ve ortaya çıkan YENİ DELİL dahilinde acilen ADLİ ve İDARİ soruşturma açılmasını bekliyoruz.
 

Başkan Akkaya ve Encümen Üyelerini bundan böyle sıkıntılı günler beklediğini bugünden duyurabiliriz. Çünkü ihaleye katılanların masrafları, teminatları 4-5 milyon lira gibi oldukça yüksek bir meblağ tutacağa benziyor. Çünkü arada bir de TURKUAZ Petrol A.Ş.’nin yaptığı masraflar var. Allah yardımcıları olsun ama Akşehir Belediyesinden ödenecek her paranın kendilerine RÜCU olacağının kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görüyorum. Halkın ödediği vergilerle yapılan ve yasal olmayan harcamaların belediye bütçesinden çıkmasını kimse beklemesin. Akşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplanmalı, bu konuda DANIŞTAY Kararını da dikkate alarak bir “Araştırma Komisyonu” kurmalıdır. Yoksa onlar için de tehlike çanları çalıyor!
 

Bu arada yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde düğün sezonu da açılmış görünüyor. Sayın Başkan hakkında ben de C.Başsavcılığına şikayette bulundum. Kendisi devlet memuru olduğundan yargılanabilmesi için İçişleri Bakanlığının izin vermesi gerekiyor aksi bir durumda ona da DANIŞTAY karar verecek. Olası bir mahkeme ve lehime sonuçlanacak bir kararda ben de hayırlı bir iş yapacağım.
 

Malum düğünlerin olmazsa olmazı ‘KINA’dır ve insanlarda çok zarif durur...

Unutmadan; Sayın Akkaya ve Encümen Üyelerine Pervasız diyor ki;
 

HAYDİ! PAMUK ELLER CEBE çünkü bu tazminatları Akşehir Belediyesi değil SİZ cebinizden paşa paşa ödeyeceksiniz.
 

Cumanız Mübarek Olsun...


 

 

Son Güncelleme: 20.11.2018 13:09
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
can 2016-06-03 11:15:27

allah çok çok i̇yi̇ bili̇r haksizlik yapildiğinda karşiya veri̇lecek cezayi parmagi varda gözünümü oysun elbette bi̇r şeki̇lde cezasini aliçak eger menfetleri̇ ne usulsüz bi̇r i̇şlevi̇ mi̇leti̇n hakkina mecalina zarar olucaksa bu haksiz likla bunuda cezasini bi̇r şeki̇lde ödeyeceksi̇ni̇z zarar verenler şu unutulmamsi gerek bu günün yarin öbür tarfini lütfen düşün öyle hareket edeli̇m bu dünya ki̇mseye baki̇ deği̇l i̇yi̇ yaparsak i̇yi̇ şeki̇lde anilir arkandan bi̇n yaptiklarinla gelen i̇yi̇li̇k ve kötülükler yarin sana dönecekti̇r untmayin mi̇lleti̇n hakkini yi̇yenler.

Avatar
Selim 2016-06-03 16:06:12

Kilavuzu karga olanin burnu pislikten cikmazmis su yonetim nezaman deyisecek aksehirimizin kaderiyle oynuyolar yazik yetimin hakki var bu her kurusta

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner266

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada