banner178

 Değişikliğin 11 maddesi ile  “Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi” yeniden düzenlenmektedir

 

BU DÜZENLEME İLE;

*Anayasamızın mevcut şekline göre Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin yenilenmesi;

a) Bakanlar Kurulunun 110 maddeye göre güven oyu alamaması,

b) Bakanlar kurulunun 99 ve 111 maddeler uyarınca güvensizlik oyu ile düşürülmesi,

            hallerinde 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması yada kurulduğu halde güvenoyu alamaması halinde, yada

c)Başbakanın düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması,

d)Türkiye Büyük Millet Meclisinde başkanlık divanı seçiminden sonra 45 gün içinde Bakanlar Kurulunun  kurulamaması,

            hallerinde Cumhurbaşkanının  Meclis başkanı ile görüşmesinden sonra  seçimlerin yenilenmesine karar  verilirdi.

            Yapılan yeni düzenleme  ve getirilmek istenen Anayasa değişikliği paketi ile artık Bakanlar Kurulunun Kurulamaması gibi bir durum olmayacaktır.Cumhurbaşkanı seçilen kişi istediği kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı ile istediği kadar bakanı atayarak bir bakanlar kurulu kuracaktır. Bakanlar Kurulu meclisten güven oyu istemeyecek,seçilecek Cumhurbaşkanı,Cumhurbaşkanı tarafından atanacak olan Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar meclise giderek yemin edecekler ve görevlerine başlayacaklardır.Bu şekilde oluşan kabine  artık 5 yıl boyunca kimseden güven oyu istemeyecek yada meclis ,güvensizlik oyu vererek kabineyi düşüremeyecektir.Bakanlar kurulu artık 5 yılda bir yapılan seçimlerle halk tarafından denetlenecektir.

            Bu düzenlemeden dolayıdır ki, TBMM seçimleri ile Cumhurbaşkanı seçimleri ve dönemleri artık  çok olağan dışı bir durum olmadıkça 5 yıldan 5 yıla yapılacaktır.

 

*Getirilmek istenen değişiklikte Cumhurbaşkanı seçimleri ile TBMM seçimleri,tek istisna dışında birlikte yapılacaktır.(İstisnai durum:Cumhurbaşkanı seçimleri yapıldıktan sonra,Cumhurbaşkanlığı makamının her hangi bir nedenle boşalması ve olağan seçim dönemine bir yıldan fazla kalmış olması durumunda sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak TBMM seçimleri yapılmayacaktır)

*Seçimlerin yenilenmesine hem meclis hem de cumhurbaşkanı karar verebilecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla (361 oyla)seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek iken, Cumhurbaşkanı  tek başına ve hiçbir gerekçe göstermeksizin seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir.

            TBMM’nin beşte üç çoğunluğu bularak seçimlerin yenilenmesine karar vermesi ihtimali partili Cumhurbaşkanının ve partisinin istememesi durumunda pek yok gibidir.Çünkü seçimlere parti başkanı olarak girecek bir Cumhurbaşkanı adayının kendisi yüzde elli artı bir oy alır iken ,partisinin  çıkaracağı millet vekili sayısının 240’den az olacağı beklenemez. Cumhurbaşkanı adayı partili olmaz,birkaç parti gurubu birleşir bir Cumhurbaşkanı adayını ortaya çıkarır, bu çıkarılan kişi Cumhurbaşkanı seçilir,devleti yönetmeye başlar, bu dönemde kendisini destekleyen siyasi parti gurupları desteğini çekerse , meclisten  seçimlerin yenilenmesi kararı çıkabilir.

 

*TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi kararı verildiğinde şayet Cumhurbaşkanı ikinci kez seçilmiş durumda ise, Cumhurbaşkanı için bu, dönemden sayılmayacak Cumhurbaşkanı yenilenen seçimlerde yeniden aday olabilecektir. Cumhurbaşkanının ilk seçildiği dönemde,TBMM seçimlerin yenilenmesine karar verdiğinde, Cumhurbaşkanının bu dönemi dönemden sayıldığı halde ikinci dönem niçin sayılmıyor,bunun bir gerekçesi yok.

 

            Bu değişikliği olumlu buluyorum.Hem meclis hem de Cumhurbaşkanları, seçimlerin yenilenmesine karar verebilmeli ve seçimler aynı dönemde yapılsın iki de bir seçime gidilmesin diyorsan EVET demelisin, Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri birlikte aynı dönemde yapılmamalı,farklı dönemlerde yapılarak gerek Cumhurbaşkanlarına gerekse meclise bir uyarı yapılabilmeli,ayar verilebilmeli,Cumhurbaşkanlarına  hiçbir gerekçe göstermeden seçimlerin yenilenmesi kararı alma yetkisi verilmemeli diyorsan HAYIR demelisin.

Değişikliğin 12.maddesi ile  2709 sayılı Anayasa’mızın Olağanüstü Yönetim Usullerini düzenleyen 119 maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır

“III. Olağanüstü hal yönetimi

MADDE 119 – Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedincifıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

 

BU DÜZENLEME İLE:

*Mevcut Anayasamıza göre Cumhurbaşkanlığının başkanlığında toplanacak olan bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilan eder iken,bu değişiklik sonrasında Cumhurbaşkanı tek başına olağanüstü hal ilan edecektir.

*Madde de Olağanüstü hal ilanına hangi durumlarda karar verilebileceği tek tek sayılmış,mevcut Anayasamızın,  119,120,121 ve 122 maddelerinde düzenlenen  olağanüstü  yönetim usulleri, bu düzenleme ile  tek maddeye indirgenmiş, değişikliğin 16 maddesi ile de 120,121 ve 122 maddelerin yürürlükten kaldırılması kabul edilmiştir.Madde başlığı olan “olağanüstü hal yönetim usulleri” ile 122 madde  başlığındaki “sıkıyönetim” ibaresi metne alınmamıştır.

*Düzenlemeye göre ,olağanüstü hal kararı Resmi gazetede yayımlandığı gün,karar meclisin onayına sunulacak,meclis olağanüstü hal uygulamasının süresini uzatabilecek,,kısaltabilecek yada olağanüstü hal kararını kaldırabilecektir.

            Bu düzenleme, mevcut Anayasamızdaki   olağanüstü  yönetim usulleri ile ilgili maddeleri birleştiriyor,sadece Olağanüstü hal kararını Cumhurbaşkanın tek başına verebilmesi yeniliğini getiriyor,Cumhurbaşkanının verdiği kararı zaten meclis       değiştirip kaldırabiliyor, bu değişiklikte iyi  olmuş diyorsan EVET demelisin.Cumhurbaşkanının tek başına karar vermesi uygun olmamış diyorsan HAYIR demelisin.

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada