banner178

Değişikliğin 10.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa’mızın 106 ıncı maddesi ,başlığı ile birlikte aşağıdaki şekliyle değiştirilmiştir.

 F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

MADDE 106 – Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

 

BU DÜZENLEME İLE:

*Cumhurbaşkanı seçilen kişi, milletvekili seçilebilme niteliklerine sahip olan kişilerden dilediği sayıdaki kişiyi  Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecektir.Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı bu kişi yada kişileri de kendi takdir hakkını kullanarak görevden alabilecektir(104 madde).Cumhurbaşkanı yardımcıları sadece Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklardır.

 

*Atanan bu Cumhurbaşkanı yardımcıları ,Cumhurbaşkanı  hastalandığında,  yurt dışına çıktığında,yada Cumhurbaşkanlığı makamı boşaldığında Cumhurbaşkanına vekalet edecektir.Bu anlamda Cumhurbaşkanı yardımcıları,Cumhurbaşkanı’na danışmanlık yapan kişi olarak kalmayacak Cumhurbaşkanına vekalet ettikleri sürede Cumhurbaşkanın sahip olduğu tüm yetkileri (yürütme görevi,Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisi vb. 104 maddede sayılan tüm yetkileri) kullanacaktır.Bu uygulama, mevcut Anayasamızdaki sistemden çok farklı bir düzenleme içermektedir.Mevcut Anayasamıza göre Cumhurbaşkanımızı ,Meclis Başkanımız vekalet etmekte olup,Meclis başkanımız hem seçimle gelmiş bir kişidir,hem de mevcut durumu gereği tarafsız olması gereken bir kişidir. Bu düzenleme ile  getirilmek istenen Cumhurbaşkanı yardımcıları  hem atanmış kişiler olacaktır, hem de tarafsızlıkları tartışılan  kişiler olacaktır. Atanmışlar-seçilmişler tartışmasının yapıldığı bir süreçte, en tepe noktada atanmış bir kişinin bulunması daha fazla tartışılacaktır.

            Bu düzenlemede  eksik olan bir hususta  Cumhurbaşkanının hastalanması halinde,tedavi süresinin  uzaması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar süre vekalet edecek. Allah göstermesin Cumhurbaşkanı seçildi  5 ay sonra bir  hastalık geçirdi,konuşamıyor yazamıyor,hareket edemiyor ama yaşıyor,tedavi edilmeye çalışılıyor.Bu durumda Cumhurbaşkanı yardımcısı ne kadar vekalet edecek,seçilen Cumhurbaşkanının süresini mi tamamlayacak,Cumhurbaşkanı yardımcıları birden fazla ise hangisi vekalet edecek? Hastalığın tedavisinin belli süreyi aşması durumunda Cumhurbaşkanlığı makamı boşalmış mı sayılacak? Düzenlemede eksiklik olduğu kanaatindeyim.

 

*Cumhurbaşkanlığı makamının her hangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde seçime gidilecektir.Seçimlerin yenilenmesine bir yıldan az kalmış ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile milletvekilliği seçimleri birlikte yapılacak, daha uzun süre kalmış ise sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak, Cumhur başkanı seçilen kişi için bu, dönemden sayılmayacak seçilen kişi daha sonra iki kez Cumhurbaşkanı adayı olabilecektir.

 

*Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlar hakkında  cezai işlem yapılır iken “kişisel  suç” ve “görev suçu” ayırımı yapılmaktadır.

 

a) Görev suçları ile ilgili olarak yargılanabilmeleri için; 301 milletvekilinin imzası ile önerge verilecek,361 üyenin  gizli oyu ile soruşturma açılmasına karar verilecek ve 401 üyenin  gizli oyu ile yüce divanda yargılanması kararı verilecektir.Bu usul  görevden ayrıldıktan sonra da devam edecektir

 

b) Kişisel suçları ile ilgili olarak ise milletvekilleri gibi yasama dokunulmazlığına sahip olacaklardır.

            Seçimlere bir siyasi parti üyesi ve  başkanı olarak girmiş bulunan Cumhurbaşkanı adayının yüzde elli artı bir oy alması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağı bir ortamda,Cumhurbaşkanı adayının partisinin seçimlerde  600 milletvekilinden oluşacak bir parlamentoda   çıkaracağı(kazanacağı) milletvekili sayısının 200 den az olması beklenemez. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisi 200 ve daha fazla sayıda milletvekilliği kazandığı her durumda Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların Yüce divana sevki mümkün olmayacaktır.

 

*Bu düzenleme ile getirilmek istenen önemli değişikliklerden bir tanesi de  Bakanlıkların kurulmasının, kaldırılmasının, görev ve yetkilerinin, teşkilat yapıları ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenecek olmasıdır.

            Seçilecek Cumhurbaşkanı ,yayımlayacağı  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mevcut bakanlıklardan istediğini, tüm teşkilatları ile birlikte kaldırabilecek yada mevcut bakanlıklara istediği kadar  tüm teşkilatları ile birlikte yeni bakanlıklar ilave edebilecektir.Bakanlıkları kurmak yada kaldırmakla kalmayacak, bu bakanlıkların kuruluşu,teşkilatlanması,görev ve sorumlulukları gibi bir bakanlığın işleyişi ile ilgili tüm düzenlemeleri (bakanlık kuruluş yasasını) tek başına yapacaktır.

            Getirilmek istenen bu değişiklik yönetimde hızlı kararlar almayı kolaylaştırır,Cumhurbaşkanı istediği kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan seçsin,atadığı bu kişiler seçilmemiş de olsalar Cumhurbaşkanının yokluğunda tüm Türkiye’yi idare etsin diyorsan EVET demelisin, egemenliğin kimler eliyle hangi kurallar içinde kullanılacağı önceden belli olsun,Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlıkların sayıları önceden belli olsun,Cumhurbaşkanı tek başına bakanlıklar kurup bakanlıkları kaldırmasın buna meclis karar versin, Cumhurbaşkanının yokluğunda atanan kişiler değil de seçilmiş ve tarafsız kişiler (meclis başkanı)vekalet etsin diyorsan HAYIR demelisin.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada