banner178
 
            7- Değişikliğin 7.maddesi ile 2709 sayılı Anayasa’mızın 101 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. Maddenin Yeni Şekli:
A. Adaylık ve seçimi
MADDE 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”
 
BU DÜZENLEME İLE ;
 
* Kanunun metin başlığı olan “Nitelikleri ve Tarafsızlığı” ifadesi , “Adaylık ve Seçimi” olarak değiştirilmiştir.
* “Cumhurbaşkanı seçilenin,varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği sona erer” şeklindeki mevcut düzenlemenin (madde:101/son) kaldırılması ile.Bundan böyle Cumhurbaşkanlarımız partili  Cumhurbaşkanları olacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlarımız seçildikten sonra aşağıda metnini verdiğimiz 103 maddeye göre TBMM’DE and içecektir.
 
C.  Andiçmesi :
          Madde 103 – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer:
          "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim."
Yapılmakta olan değişikler sırasında  Anayasamızın bu 103’üncü maddesine hiç dokunulmamakta  yasa maddesi aynen kaymaktadır. Bu durumda siyasi parti başkanlığı ile tarafsızlık ne oranda bir arada bulunacaktır. Seçilebilmek adına rakip siyası partileri ve siyasi parti liderlerini hakkında ağzını geleni söyleyen,kıran,karalayan sözler söyleyen bir Cumhurbaşkanı adayı seçimleri kazandıktan sonra diğer rakip siyasi parti liderlerinin yüzüne nasıl bakacak? Rakip siyasi partiye oy veren seçmenler,  seçilen Cumhurbaşkanının kendisini de temsil ettiğini nasıl söyleyebilecek. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve seçimi sürecinde belli bir partinin adayı olarak seçilen Cumhurbaşkanının “belli bir partinin Cumhurbaşkanı adayı” olmaktan,”bütün bir Millet’in Cumhurbaşkanı” olmaya nasıl geçiş yapılabileceği ise,cevaplanması güç bir soru olarak ortada duracaktır.  Devleti temsil etmek ayrı bir olaydır,siyasi partiyi temsil etmek ayrı bir olaydır. Kişiyi, bir siyasi parti başkanı olduğu zaman sevmeyebilirsiniz,bu kişi beni temsil etmiyor diyebilirsiniz.Bu kişi aynı zamanda devlet başkanı olduğu zaman  ne olacaktır?
 
*Seçimle gelinen kimi üst düzey kamu görevlerinde,seçilen kişilere görev süresi sınırı getirilmesi,dünyada da benzeri görülen uygulamalardır. Cumhurbaşkanları 5 yıllık dönemler için iki defa seçilebileceği düzenlenmiş ise de   değişikliğe ilişkin 11 madde ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı Seçimlerinin yenilenmesi başlıklı 116 maddesinin 3 fıkrasında “ Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde,Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir”  düzenlemesi getirildiği için  Cumhurbaşkanının 3. Kez aday olması mümkün olabilir. Zira Partili Cumhurbaşkanının partisi mecliste yeterli çoğunluğa sahip ise seçim döneminin bitmesine az bir süre kala meclisteki sahip olduğu çoğunluğu etkileyerek meclisten seçimlerinin yenilenmesine  dair karar  çıkartarak bu maddenin uygulanmasının önünü açabilir.
          Yapılmak istenen değişiklikle Cumhurbaşkanının 3 kez aday olmasının bir başka yolu da açılmaktadır. Şöyle ki; Anayasa değişikliği kanununun  “Cumhurbaşkanları Yardımcıları, Cumhurbaşkanına  vekalet ve bakanlar” başlıklı 10’uncu maddesinin 2 fıkrası ile  Anayasamızın 106 maddesinin 2 fıkrası  “Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde ,genel seçimlere bir yıldan fazla zaman kalmış ise, seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi tarihine kadar görevine devam eder, kalan bu süreyi kullanan Cumhurbaşkanı açısından bu süre ,dönemden sayılmaz”  şeklinde düzenlenmektedir.
           Örneğin 03. Kasım 2019 tarihinde seçim yapıldı. A  şahsı  5 yıllık süre için Cumhurbaşkanı seçildi. Seçilen Cumhurbaşkanı seçimden 6 ay yada bir yıl sonra hak vaki oldu yaşamını yitirdi.Bu durumda genel seçimlere bir yıldan fazla süre kalmış olacaktır.(4-4,5 yıl) Bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve seçilen Cumhurbaşkanı  03 Kasım 2024 tarihine kadar olan kalan süreyi kullanacaktır.İşte kullanılan bu süre dönemden sayılmayacak.Kalan süreyi kullanmış olan Cumhurbaşkanı 2029 ve 2034 tarihlerinde yapılması gereken olağan genel seçimlerde iki kez aday olabilecektir.
*Mevcut Anayasamızda Cumhurbaşkanlığı için;yirmi milletvekilinin yazılı teklifi yada en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilirler iken, yeni düzenlemede siyasi parti grupları  en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile  en az yüz bin seçmen aday gösterebilecektir.,
          Siyasi parti gruplarının  aday gösterebilmeleri için son seçimde almış oldukları oy oranının %5 düşürülmesi, bunun yanında  yüz bin sayısını ulaşmak koşulu ile doğrudan seçmenler tarafından aday gösterilmesi olumlu bir değişiklik ise de, 20 milletvekilinin yazılı teklifi yerine siyasi parti gruplarının aday gösterilmesi olumsuz bir değişikliktir. Bu değişiklik ile Milletvekillerinin bireysel tercih hakkı çok büyük oranda kısıtlanmıştır.Bu konudaki yetki büyük oranda siyasi parti genel başkanında olacaktır.Parti genel başkanının gösterdiği adayın dışında aday gösterilmesi mümkün olmayacaktır.
           
 
*Getirilmek İstenen bu değişiklik, partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçime giren siyasi parti liderinin sonunu da getirebilecektir.
          Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi  ile aynı zamanda yapılacaktır.Kişiler aynı anda hem  Cumhurbaşkanlığı için  hem de milletvekilliği için adaylık başvurusunda bulunamayacaktır.Ya Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yada milletvekili adaylığı için başvuruda bulunacaktır.Diyelim ki seçim zamanında mevcut olan siyasi parti liderleri Cumhurbaşkanlığına aday oldular, bu durumda milletvekili olmak için aday olamayacaklardır.Seçim sonunda partilerden birisinin başkanı seçimi kazandı ve Cumhurbaşkanı seçildi,diğerleri seçilemeyeceklerdir. Halk arasındaki tabirle “Midyat’ta pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar” milletvekili de olamayacaklardır.Milletvekili olmayan bir parti lideri, partisinin TBMM’’deki çalışmalarına katılamaz.Yasama çalışmalarında bulunamaz.  
 Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü:
Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri
 
MADDE 167– Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, yasama, ödenek ve yolluk, Genel Kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında kalan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanırlar.
 
          Yukarıdaki içtüzük maddesine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup seçilemeyen  parti başkanı aynı zamanda TBMM’de o alışık olduğumuz her salı günü yapılan grup toplantılarına da katılamayacaktır.Parti genel başkanları partili milletvekillerini ancak genel merkezlerinde toplayabilecektir.Genel Kurul Çalışmaları için TBMM de parti grubunun önünde bulunmayan, grup toplantısı için TBMM giremeyen ve TBMM de grup toplantısı yapamayan,üstüne üstlük bir de millet vekili olmayan bir parti lideri,5 yıl boyunca partisini birlik beraberlik içinde tutabilir mi,yönetebilir mi,partisinin lideri olmayı sürdürebilir mi?     
            Partili Cumhurbaşkanının partili sıfatını bırakıp tüm Milletin Cumhurbaşkanı olabileceğine,partili Cumhurbaşkanı’nın devletin varlığını,bölünmezliğini ve Ulusun bütünlüğünü temsil rolünü etkilemeyeceğini,Cumhurbaşkanlığına  20 milletvekilinin değil de parti gruplarının,parti başkanlarının aday gösterilmesinin bir sıkıntı yaratmayacağını,daha iyi olacağını düşünüyor isen EVET demelisin, yok partili Cumhurbaşkanı istemiyorum, Partili Cumhurbaşkanı bilhassa seçim dönemlerinde rakibi olduğu siyasi parti ve liderlerine  karşı kırıcı,itham edici söylemlerde bulunduktan sonra hiçbir şey olmamış gibi   tarafsız olamaz,kendi siyasi partisi üyesi olanlar ile bana eşit davranamaz, Cumhurbaşkanlığı için parti grupları,parti başkanları değil,  20 milletvekilinin de aday gösterebilmesi gerekir,bu husus partilerde lider sultasını kırar, parti liderlerini bu eğilimde olan milletvekillerinin sesine de kulak vermesine neden olur,daha iyi olur diyorsan HAYIR demelisin.
 
 
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner262

banner249

banner250

banner252

banner263

banner229

banner255

banner240

banner216

banner260

banner233

banner248

banner253

banner256

banner259

İpek Eşarp Burada